Společnost je držitelem licence odborného lesního hospodáře vydané Magistrátem Města Mladá Boleslav. Výkon funkce odborného lesního hospodáře smluvně zajišťujeme především pro fyzické osoby, které si nás zvolily jako svého odborného lesního hospodáře a mají s námi uzavřenou smlouvu.

Odborný lesní hospodář zajišťuje vlasníkovi lesa odbornou úroveň hospodaření v lese. Při své činnosti je povinen důsledně dbát na ochranu lesa a řádné hospodaření v něm.

Hospodaření v lesích upravují tyto zákony a prováděcí předpisy:

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitotech žádosti o odnětí náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí

vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů

vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu průkazu lesní stráže

vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa

vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Dalšími zákony, které ovlivňují (mohou ovlivnit) hospodaření v lesích jsou např.:

zákon  č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí o její působnosti v ochraně lesa